ความหมายของศิลปะกรรมมีดังต่อไปนี้

16 กุมภาพันธ์ 2020 By admin

เป็นสิ่งที่มนุษย์ทำขึ้นไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่เองตามธรรมชาติ ยกตัวอย่างเช่นพระอาทิตย์ลับฟ้าที่มีความสวยสดงดงามมากไม่นับเป็นศิลปกรรม แต่ว่าจิตรกรรมหรือรูปภาพทัศนียภาพดวงอาทิตย์นับเป็นศิลปกรรม

ศิลปะกรรมมี2ประเภท

ศิลปกรรมจำพวกวิจิตรศิลป์ (fine arts) หมายความว่าศิลปกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อความปีติชื่นชอบในตัวผลงาน อาทิเช่น งานจิตรกรรม ประติมากรรม กวีนิพนธ์แล้วก็งานดุริยางคศิลป์ เป็นศิลปะที่ตอบสนองในสิ่งที่ต้องการทางจิตใจ อารมณ์ เพื่อความสำราญทางจิตใจ มีคุณค่าทางสุนทรียภาพ

รวมทั้งแบ่งเป็น 3 ลักษณะคือ

1.จิตรกรรม (Painting)

เป็น ภาพที่นักแสดงแต่ละบุคคลทำขึ้นด้วยประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ และก็ความเชี่ยวชาญโดยใช้สีต่างๆตัวอย่างเช่น สีน้ำ สีน้ำมัน สีฝุ่น อื่นๆอีกมากมาย เป็นตัวกลางสำหรับเพื่อการแสดงออกถึงเจตนาสำหรับการประดิษฐ์(ราชบัณฑิตสถานที่,2520:134)

จิตกรรม สามารถแบ่งเพื่อมองเห็นไม่เหมือนกันเนื่องมาจากอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับในการสร้างภาพ เป็น

2.การระบายสี (Painting)

เป็น การวาดภาพระบายสี ความประพฤติปฏิบัติด้วยสีหรือการเลือกใช้สีหลากสี อุปกรณ์ที่ใช้ดังเช่นว่า สีน้ำมัน สีน้ำ สีพลาสติก สีโปรเตอร์ สีอะคลิลิก ฯลฯ

3.การวาดเส้น (Drawing)

เป็น การวาดภาพโดยใช้สีเพียงแค่สีเดียวด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ ดินสอดำ ปากกา หมึก ชาโคลด์ เครยอง

ประติมากรรม (Sculpture)

เป็น งานศิลปกรรมที่ได้จากการปั้น การหลอม แล้วก็การแกะสลัก สุนทรียภาพของประติมากรรมเกิด จากความกลมกลืนของแสงเงา ซึ่งทำให้มีการเกิดขนาดแล้วก็รูปทรงที่สวยสดงดงามจะไม่คำนึงมากถึงเรื่อสีซึ่งเป็น หัวในของงานจิตรกรรม

รูปแบบของประติมากรรมโดยปกติมี 3 ลักษณะ คือ

  1. ประติมากรรมแบบนูนต่ำ (Low Relief หรือ Bas Relief)

มีลักษณะที่ประติมากรรมนั้นจะต้องมีเบื้องหลังแล้วก็มีลายนูนขึ้นมาเพียงแค่เล็กๆน้อยๆ ตัวอย่างเช่น เหรียญพระแขวนคอฯลฯ

  1. ประติมากรรมแบบนูนสูง (High Relief)

มีลักษณะใกล้เคียงกับ ประติมากรรมนูนต่ำ เป็นควรจะมีเบื้องหลังเช่นเดียวกัน แต่ว่าลวดลายต่างๆจะนูนขึ้นมาจากเบื้องหลังมาก ตัวอย่างเช่น ลวดลายของซุ้มประตูวัด ฯลฯ

  1. ประติมากรรมแบบลอยตัว (Round Relief)

เป็นประติมากรรมแบบลอยตัวเป็นศิลปกรรมที่มีทรง มีขนาดรับประทานพื้นที่กลางอากาศ และก็สามารถแลเห็น ได้รอบด้าน ตัวอย่างเช่น อนุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้ารัชกาลที่ 5 อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสิน ฯลฯ

ภาพพิมพ์ (Printmaking)

เป็นงานศิลปะชิ้นหนึ่งที่สร้างขึ้นมาโดยขั้นตอนการพิมพ์ประทับให้ติดบนกระดาษจากแม่พิมพ์ไม้ หรือโลหะซึ่งนักแสดงได้ทำขึ้นมาด้วยตัวของเขาเอง ในวิธีการพิมพ์นั้นจะประกอบด้วย แม่พิมพ์ สีพิมพ์ กระดาษสำหรับรองรับการพิมพ์

จากแม่พิมพ์ที่นักแสดงทำขึ้นภาพพิมพ์ที่เกิดขึ้นมาจากวิธีการพิมพ์แบ่งได้ 2 ประเภทคือ

  1. ภาพพิมพ์จำลองแบบ (Reproductive Print)

เป็น ภาพพิมพ์ที่เกิดขึ้นมาจากแม่พิมพ์ซึ่งสร้างขึ้นมา โดยแนวทาง การ ถ่ายรูป หรือใช้ฝีมองจำลองแบบมา จากงานศิปลกรรมอื่น ซึ่งบางทีอาจเป็นจิตรกรรมวาดเส้น ฯลฯ

  1. ภาพพิมพ์ (Original Print)

ภาพพิมพ์ที่เป็นงานศิลปะอันเป็นความคิดริเริ่มอิสระของนักแสดงเป็นงานที่สร้างขึ้นมาจาก ความริเริ่มคิดสร้างสรรค์ของนักแสดงผู้ผลิตภาพพิมพ์นั้นเอง